Adatkezelési tájékoztató

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

A tájékoztató célja: A mogyorossyagnes.hu a jelen dokumentum (a továbbiakban: Tájékoztató) útján közérthetően és átláthatóan ad részletes tájékoztatást a személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelési tevékenységéről.

Tartalomjegyzék:

 1. Az adatkezelő megnevezése, elérhetősége, az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
 2. Az adatkezeléshez kapcsolódó alapvető fogalmak
 3. Érintett személyek köre
 4. Adatfeldolgozó igénybevétele
 5. Az adatkezeléssel összefüggésben az érintettek által gyakorolható jogok
  1. Tájékoztatáshoz való jog
  2. Hozzáféréshez való jog
  3. Helyesbítéshez való jog
  4. Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)
  5. Korlátozáshoz való jog
  6. Adathordozhatósághoz való jog
  7. Tiltakozáshoz való jog
  8. Hozzájárulás visszavonásához való jog
 6. Közös adatkezelés, Profilalkotás, Különleges adatok, Adattovábbítás 3. országba
 7. Az érintett kérelmeinek kezelése
 8. Panasz benyújtásának joga, Bírósági jogorvoslathoz való jog

1.Az adatkezelő megnevezése, elérhetősége, az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

A személyes adatok kezelője (a továbbiakban: Adatkezelő):

Név:            Sequence Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely:     1141 Budapest, Fischer István utca 121. A lház 1. em. 21.

Képviseli:     Mogyoróssy Ágnes

Telefon:       +36 20 314 5452 

E-mail:        athangolo@gmail.com

Honlap:  https://mogyorossyagnes.hu

2.Az adatkezeléshez kapcsolódó alapvető fogalmak

Az adatkezeléssel kapcsolatos fogalmakon az alábbiakat kell érteni:

 1. Személyes adat: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az érintettre) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 2. Személyes adatok különleges kategóriái: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.
 3. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 4. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, így különösen az Adatkezelő, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 5. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, az adatfeldolgozó igénybevételéhez az érintett hozzájárulására nincs szükség, azonban az adatfeldolgozó személyéről az érintettet tájékoztatni kell.
 6. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
 7. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
 8. Felügyeleti hatóság: egy tagállam által a GDPR 51. cikkének megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH).

3.Érintett személyek köre

Az adatkezelés szempontjából érintettnek minősül:

 1. honlapot látogató személy
 2. a honlapon keresztül üzenetet küldő személy;
 3. az online felületen rendelést leadó személy;

4.Adatfeldolgozó igénybevétele

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, aki/amely megfelelő garanciákat nyújt az adatkezeléssel szembeni jogszabályi követelményeknek való megfelelését és az érintett jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az adatfeldolgozó az Adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

Az Adatkezelő az „Adatkezelések” részben megjelölt adatfeldolgozó(ka)t veszi igénybe.

5.Az adatkezeléssel összefüggésben az érintettek által gyakorolható jogok

Az Adatkezelő biztosítja az érintetteket megillető alábbi jogok érvényesülését, a jogok gyakorlása során együttműködve az érintettekkel, azzal, hogy az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami a szükséges és arányos mértékben korlátozhatja az érintetti jogok érvényesülését, ha ez az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme, illetve polgári jogi követelések érvényesítése érdekében szükséges (GDPR 23. cikk).

5.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő – a tisztességes és átlátható adatkezelés elvének megfelelően – a jogszabályokban meghatározottak szerint az érintett rendelkezésére bocsátja a jogszabályokban előírt információkat. Ezen jog teljesítését szolgálja a jelen Tájékoztató is.

Az Adatkezelő akkor is az érintett rendelkezésére bocsátja a jogszabályokban meghatározott információkat, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg. 

5.2. Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz és a jogszabályban meghatározott információkhoz. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát egy alkalommal díjmentesen az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az Adatkezelő – az érintett eltérő kérése hiányában – széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre.

5.3. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Az Adatkezelő a helyesbítésről tájékoztatja azokat a címzetteket, amelyekkel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

5.4. Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy azokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha kizáró ok nem áll fenn.

Az Adatkezelő a törlésről tájékoztatja azokat a címzetteket, amelyekkel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

5.5. Korlátozáshoz való jog

Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet.

Az Adatkezelő a korlátozásról tájékoztatja azokat a címzetteket, amelyekkel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

5.6. Adathordozhatósághoz való jog

Ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az az érintettel kötött szerződés teljesítéséhez (megkötéséhez) szükséges és a személyes adatok kezelése automatizált módon történik, akkor az érintett jogosult arra, hogy kérje az adatai továbbítását.

5.7. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotást is), ha az jogos érdeken alapul. Ez esetben az adatok tovább nem kezelhetőek, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotást is), ha az adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében történik. Ez esetben az adatok tovább nem kezelhetőek.

5.8. Hozzájárulás visszavonásához való jog

Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adatokat jogi kötelezettségei teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

6.Közös adatkezelés, Profilalkotás, Különleges adatok, Adattovábbítás 3. országba

Az adatokkal kapcsolatban közös adtakezelés nem történik.

Az adatkezelő semmilyen formában nem végez profilalkotást.

Különleges adatok kezelése egyik adatkezelés kapcsán sem történik.

Adattovábbítás 3. országba vagy nemzetközi szervezethez nem történik.

7.Az érintett kérelmeinek kezelése

Az Adatkezelő számára az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmek (pl.: hozzájárulás visszavonása, tiltakozás) a 2. pontban megjelölt elérhetőségekre küldhetőek.

Az Adatkezelő az érintett által benyújtott kérelem beérkezésétől számított egy héten belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. Szükség esetén ez a határidő – figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát – további egy hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az Adatkezelő a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

8.Panasz benyújtásának joga, Bírósági jogorvoslathoz való jog

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket, úgy jogosult panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely:           1055 Budapest, Falk Miksa utca 55.

Postacím:          1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon:             +36 (1) 391-1400

Telefax:             +36 (1) 391-1410

Honlap:             http://www.naih.hu

E-mail:              ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket, bírósági jogorvoslattal is élhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszéken (Fővárosi Törvényszék) kell megindítani, azonban az érintett a pert a belföldi lakóhelye, ennek hiányában a belföldi tartózkodási helye szerinti törvényszéken is megindíthatja.

II. ADATKEZELÉSEK

II/1. Regisztráció

Adatkezelés célja:

Kapcsolatfelvétel és válaszadás az weboldalon keresztül küldött üzenet okán.

Kezelt személyes adatok köre:

 • Név
 • E-mail cím
 • Üzenet tartalma

Adatkezelés jogalapja:

Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont); 

Adatkezelés időtartama:

A válaszadást követő 30 nap

Az adatok forrása:

Az adatok forrása az érintett. / Az adatok szolgáltatása önkéntes.

Az adatok címzettje, illetve a címzettek kategóriái:

A jelen pont tartalmazza azon személyek megjelölését, amely személyekkel az Adatkezelő az adatokat közli. Az Adatkezelő minden esetben pontosan meghatározza és szabályozza azt, hogy mely személyek számára teszi hozzáférhetővé az adatokat, ezzel is védve az érintett jogait. 

Nem történik adattovábbítás.

Érintettet megillető jogok:

A jelen fejezetben ismertetett adatkezeléssel kapcsolatban az érintett az alábbi jogokat gyakorolhatja:

Tájékoztatáshoz, Hozzáféréshez, Helyesbítéshez, Törléshez, Korlátozáshoz, Panasz/jogorvoslat benyújtásához való jogot.

II/2. Hírlevél küldése

Adatkezelés célja:

Hírlevél küldés és betekintés az Inspiráló vezető című könyvbe.

Kezelt személyes adatok köre:

 • Név
 • E-mail cím

Adatkezelés jogalapja:

Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont); 

Adatkezelés időtartama:

Leiratkozásig

Az adatok forrása:

Az adatok forrása az érintett. / Az adatok szolgáltatása önkéntes.

Az adatok címzettje, illetve a címzettek kategóriái:

A jelen pont tartalmazza azon személyek megjelölését, amely személyekkel az Adatkezelő az adatokat közli. Az Adatkezelő minden esetben pontosan meghatározza és szabályozza azt, hogy mely személyek számára teszi hozzáférhetővé az adatokat, ezzel is védve az érintett jogait. 

Nem történik adattovábbítás.

Érintettet megillető jogok:

A jelen fejezetben ismertetett adatkezeléssel kapcsolatban az érintett az alábbi jogokat gyakorolhatja:

Tájékoztatáshoz, Hozzáféréshez, Helyesbítéshez, Törléshez, Korlátozáshoz, Panasz/jogorvoslat benyújtásához való jogot.

II/3. Megrendelés teljesítése 

Adatkezelés célja:

Rendelés teljesítése és a teljesítéshez szükséges kommunikáció.

Számlázás

Jogvita esetén a megrendelői panaszok intézése

Kezelt személyes adatok köre:

Rendelés teljesítése és a teljesítéshez szükséges kommunikáció esetén:

 • Családi és utónév
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Szállítási cím
 • Számlázási adatok

Számlázás esetén:

 • számlázási adatok

Jogvita esetén a megrendelői panaszok intézése esetén:

 • családi és utónév
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • szállítási cím
 • számlázási adatok

Adatkezelés jogalapja:

Rendelés teljesítése és a teljesítéshez szükséges kommunikáció esetén:

 • szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont

Számlázás esetén:

 • jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont; Számv. tv. 169. §]

Jogvita esetén a megrendelői panaszok intézése esetén:

 • jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont

Adatkezelés időtartama:

Rendelés teljesítése és a teljesítéshez szükséges kommunikáció esetén:

 • a rendelés teljesítésétől számított 1 év

Számlázás esetén:

 • 8 év [Számv. tv. 169. §]

Jogvita esetén a megrendelői panaszok intézése esetén:

 • a jogvita lezárását követő 1 év

Az adatok forrása / Az adat érintett általi szolgáltatására vonatkozó információk:

Rendelés teljesítése és a teljesítéshez szükséges kommunikáció esetén:

 • Az adatok forrása az érintett. / Az adatok szolgáltatása rendelés teljesítéséhez szükségesek, önkéntes, az adatszolgáltatás elmaradása esetén a megrendelésre és annak teljesítésére nem kerülhet sor.

Számlázás esetén:

 • Az adatok forrása az érintett. / Az adatok szolgáltatása jogszabályon alapul

Jogvita esetén a megrendelői panaszok intézése esetén:

 • Az adatok forrása az érintett. / Az adatok szolgáltatása jogszabályon alapul, önkéntes, az adatszolgáltatás elmaradása esetén a fogyasztói panasz felvétele nem lehetséges.

Az adatok címzettje, illetve a címzettek kategóriái:

A jelen pont tartalmazza azon személyek megjelölését, amely személyekkel az Adatkezelő az adatokat közli. Az Adatkezelő minden esetben pontosan meghatározza és szabályozza azt, hogy mely személyek számára teszi hozzáférhetővé az adatokat, ezzel is védve az érintett jogait. 

A személyes adatok címzettje az Adatkezelő adatfeldolgozói, valamint 

 1. számlázási adatok: NAV 
 2. szállítással kapcsolatos információk: Magyar Posta 
 3. fizetési adatok: Stripe, inc. (Stripe)

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozó(ka)t veszi igénybe:

Adatfeldolgozó neve: Szamlazz.hu – KBOSS.hu Kft.

Adatfeldolgozó elérhetősége: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Tevékenység: számlázó rendszer

Időtartam: folyamatos

Egy adott tevékenység ellátásához az Adatkezelő jogosult a fentieken kívül eseti jelleggel egyéb adatfeldolgozót is igénybe venni, amelyről egyedileg tájékoztatja az érintettet.

Érintettet megillető jogok:

A jelen fejezetben ismertetett adatkezeléssel kapcsolatban az érintett az alábbi jogokat gyakorolhatja:

Tájékoztatáshoz, Hozzáféréshez, Helyesbítéshez, Törléshez, Korlátozáshoz, Panasz/jogorvoslat benyújtásához való jogot.

II/4. Honlapon alkalmazott sütik

Adatkezelés célja:

Honlap működésének biztosítása

Kezelt személyes adatok köre:

Nem kezel személyes adatokat, kizárólag statisztikai célokat szolgál.

                       Budapest, 2022. január 01.                                                                         Mogyoróssy Ágnes ügyvezető